Algemene voorwaarden 2024

Algemene voorwaarden Praktijk Purusha

 

Praktijk Purusha is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68139128, gevestigd te Zeewolde aan de Gildenveld 20A  3892 DG.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van praktijk Purusha. 

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk Purusha uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk Purusha slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

 • Praktijk Purusha is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.vbag.nl of www.rbcz.nu.
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op www.vbag.nl

 

Behandeling/consulten

 • Na het maken van een afspraak voor een consult/behandeling krijgt u per mail een bevestiging van de afspraak. Tevens een uitnodiging om uw persoonlijke gegevens online aan te vullen in mijn clienten software. U wordt tevens verzocht om deze algemene voorwaarde en de privacyverklaring goed door te lezen. 
 • De behandeling start met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en wordt tevens ondertekend.  Iedere sessie vindt er een evaluatie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren 60 tot 75 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Deze regelmaat geschiedt in gezamenlijk overleg. 
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener van praktijk Purusha werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van praktijk Purusha kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

 

Betaling consulten

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 85,- euro. De eerste sessie met langere intake bedraagt € 95,- euro. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.praktijkpurusha.nl of in de praktijkmap in de praktijk.

De kosten voor zwangerschapsmassage bedraagt €75,- euro. Deze behandelingen vallen niet onder therapie en worden NIET vergoed door de zorgverzekering. 

 • Een sessie betaalt u contant of middels betaalverzoek. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail.  Deze factuur kunt u gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. De factuur dient niet ter betaling. 
 • Betalingen dienen binnen 1 week te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Praktijk Purusha is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.rbcz.nu
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die praktijk Purusha aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de volledige behandelkosten te voldoen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor iedere andere vorm van onbehoorlijk gedrag.

 

Annulering consulten

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of via whatsapp door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering consulten 

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (ursula@praktijkpurusha.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door praktijk Purusha. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, Quasir dan wel de geschilleninstantie stichting Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website www.vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ / www.rbcz.nu en via de website www.praktijkpurusha.nl. Praktijk Purusha voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het VBAG/RBCZ, Quasir of stichting zorggeschil informeert u de zorgverlener ten allen tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Praktijk Purusha  is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan praktijk Purusha.
 • Praktijk Purusha heeft een beroeps- en bedrijfs aansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt praktijk Purusha tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfs aansprakelijksverzekering van Balens. Praktijk Purusha is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

 • Praktijk Purusha houdt persoonsgegevens bij van cliënten / klanten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.praktijkpurusha.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te zeewolde, flevoland.

 

Algemene voorwaarde smallgroup training (2 – 4 mensen)

Een smallgroup is geen standaard groepsles met een maandelijks abonnement. Een smallgroup vraagt van de deelnemers daarom om een commitment met de groep en dus met elkaar, gedurende de trainingsperioden 

 • Trainingstraject wordt van te voren met elkaar afgesproken. De Facturatie is voor het hele traject in eens. De Betaling graag binnen de betalingscondities betalen, deze staat op de factuur. 
 • Bij vakantie kan de les alleen verschoven worden met de gehele groep. 
 • Een vervallen les is voor eigen rekening, je kunt geen geld terug krijgen voor je les. Wel kun je eventueel inhalen bij een andere smallgroup indien deze aanwezig is en er ruimte is in deze groep. 
 • Bij ziekte is inhalen van de les eventueel mogelijk in een andere smallgroup mits daar ruimte voor is. Een vervallen les door ziekte komt voor eigen rekening. 
 • Bij ziekte of vakantie van de docent is er geen training en worden deze doorgeschoven en gezamenlijk overleg.
 • Mocht er geschoven gaan worden met de gehele groep ivm een vakantie perioden dan graag ook met mij overleggen of dit mogelijk is. 
 • Bij het tekenen van de trainingsovereenkomst ga je ook akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarde
Chat openen
1
Afspraak maken
Hallo, wat is je vraag?